Alain Lutgen, Luc Scholtes, Gusty Bausch, Eric Besenius, Pit Stranen, Ben Huberty, Pierre Schloesser, Pascal Bormann, Jim Lutgen, Josy Bernotte & Claude Boden. 
Merci och dem Pele Bausch, Eric Wormeringer an Pol Kellen fir all Hëllef hannert de Kulissen, an all deenen di eis ugefeiert hunn a gehollef hunn.

Fotoe fannt der an der Fotogallerie: (geschwenn online)